Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00€

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre »osvoji nogavice Peak«

 

 1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre »osvoji nogavice Peak« (v nadaljevanju nagradna igra) je Eurocom d.o.o., Savska 22, Kranj (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.peaksportslo.si (v nadaljevanju organizator).

 

Nagradna igra poteka od dne 24.5.2017 do dne 29.5.2017 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli

način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje sledljivcev objav Facebook strani Peak Sport Slovenija. Pojem “sledljivec” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Peak Sport Slovenija profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so ljubitelji Peak Sport Slovenija Facebook strani na naslovu

https://www.facebook.com/PeakSportSlovenia/

– so starejši od 13 let

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

 

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v

nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 

 1. Način sodelovanja

 

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 24.5.2017 na časovnici Facebook strani Peak Sport Slovenija, zapisati v FB komentar pod sliko odgovor na vprašanje: Iščemo največjo nogo? Označi prijatelja, ki ima največjo in priigraj nove PEAK nogavice. Nagrada: košarkarske nogavice Peak WB03

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

 

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 30.5.2017 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 29.5.2017 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil košarkarske nogavice Peak WB03. Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Peak Sport Slovenija. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Peak Sport Slovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/PeakSportSlovenia/ . Izžrebanec

lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug

namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

 1. Odgovornosti organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Plačilo dohodnine

 

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni

igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz

baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@peaksportslo.si

 

 

 

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Peak Sport Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@peaksportslo.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Kranj, 23.5.2017